En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que la formalització de qualsevol formulari existent en el Lloc Web http://www.ferreterialestri.cat o l'enviament d'un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica:
1.-Que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers titularitat de L'ESTRI PER A TOTS, S.L. i dels fitxers titularitat de L'ESTRI PER A TOTS, S.L. (En endavant les dues empreses referides com "L'ESTRI PER A TOTS, S.L." indistintament) ambdues amb domicili a la Riera Pare Fita, 58 - 08350 Arenys de Mar - Barcelona, ??per la seva gestió i donar resposta als mateixos, així com per a la gestió comercial que ens vinculi, i l'enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzin L'ESTRI  PER A TOTS, S.L. Per al lliurament de les compres i per a l'enviament d'informació sobre les ofertes que creem del teu interès, segons la periodicitat que el Soci determini.
2. - L'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a L'ESTRI PER A TOTS, S.L. perquè tracti les dades personals que ens faciliti d'acord amb les finalitats indicades.
3. - El consentiment per a la recepció de publicitat de productes i serveis de L'ESTRI PER A TOTS, S.L.  i de tercers col·laboradors, en el cas que el Soci així ho expressi de manera voluntària mitjançant el marcatge de les corresponents caselles.
4. - El consentiment per a la cessió de les seves dades als col·laboradors de L'ESTRI PER A TOTS, S.L.  en relació a la contractació de serveis en què L'ESTRI PER A TOTS, S.L.  intervé exclusivament com a intermediari. Correspon als Socis l'actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Soci tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d'alta. Per exercir aquesta facultat el Soci haurà de remetre un correu electrònic a la següent adreça sac@ferreterialestri.cat El Soci és responsable de la veracitat de les dades i L'ESTRI PER A TOTS, S.L. no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels Socis. Així mateix, en supòsits d'apadrinament, el Soci que faciliti dades de caràcter personal d'un usuari (és a dir, persones físiques o jurídiques que no tinguin la condició de soci i / o no realitzin compres a través del lloc web) es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades, no tenint L'ESTRI PER A TOTS, S.L. cap responsabilitat sobre això. L'usuari té l'opció d'importar els contactes desitjats de forma directa des seu gestor de correu electrònic (Gmail, Msn, Hotmail, Yahoo, Aol), sent de la seva exclusiva responsabilitat l'ús d'aquestes adreces de correu memoritzades en el seu gestor de correu . En conseqüència, el Soci que faciliti a L'ESTRI PER A TOTS, S.L. dades d'un usuari haurà, amb caràcter previ, haver informat i sol·licitat el consentiment de l'Usuari respecte dels termes i condicions de L'ESTRI PER A TOTS, S.L.. En virtut d'això, i d'acord Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que totes les adreces de correus electrònics facilitades pel Socis en l'apadrinament d'Usuaris seran tractades amb la màxima confidencialitat i exclusivament per al enviament d'un correu electrònic d'invitació per donar-se d'alta en el Lloc Web, no sent incorporades als fitxers de L'ESTRI PER A TOTS, S.L., sense el previ consentiment de l'usuari després de registrar com a Soci.
L'ESTRI PER A TOTS, S.L. presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per una persona autoritzada per aquest, i que són correctes i exactes. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, L'ESTRI PER A TOTS, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Socis i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos. La cancel·lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests no puguin ser tractats ni visualitzats per L'ESTRI PER A TOTS, S.L. ni cap tercer. Sense detriment del que aquí s'ha exposat, informem que alguna informació pot conservar de manera bloquejada per part de L'ESTRI PER A TOTS, S.L. per al compliment de les seves obligacions legals, com ara responsabilitats contractuals o obligacions fiscals i tributàries. D'altra banda, les dades de caràcter personal facilitades a L'ESTRI PER A TOTS, S.L. a través del formulari en línia d'inscripció en un procés de selecció de L'ESTRI PER A TOTS, S.L.Tenen com a finalitat la participació del Soci i / o usuari en processos de selecció de candidats oferts per L'ESTRI PER A TOTS, S.L. D'aquesta manera, el Soci / Usuari accepta que les dades de caràcter personal facilitades per a una oferta d'ocupació concreta puguin ser utilitzats per altres ofertes posteriors o diferents a aquella. En qualsevol moment, el Soci i / o usuari té el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis acord amb el que estableix aquesta clàusula.